Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce Oddział Dolnośląski

Wersja pdf.

 

 

Prezydium ZG Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce uznaje za szczególnie zasadne postulaty NRL, OZZL i PZ dotyczące podjęcia przez Ministra Zdrowia inicjatyw legislacyjnych odnoszących się do ustawy o refundacji leków oraz rozporządzenia w sprawie recept. Wyrażamy także poparcie dla postulatu wzywającego Prezesa NFZ do wydania komunikatu o nienakładaniu kar na lekarzy i apteki do czasu nowelizacji ustawy.

 

Zwracamy uwagę, że wprowadzanie zmian w przepisach  prawa należy do obowiązku MZ i nie powinno być uzależniane od przerwania zasadnych protestów podejmowanych przez środowisko lekarzy.  W szczególności domagamy się usunięcia z aktów prawnych kar (rozwiązanie umów, zwrot kosztów, odsetki, grzywny i więzienie) za pomyłki w wystawianiu recepty, zwłaszcza za niezgodności ze

wskazaniami zawartymi w charakterystyce produktu. Postulujemy także uproszczenie sposobu i trybu wystawiania recept w tym określania: stopnia refundacji, grup zniżkowych oraz sprawdzania ubezpieczenia.

 

Uważamy, że umieszczanie na uruchomionym przez Ministerstwo Zdrowia portalu informacyjnym (www.dlapacjenta.mz.gov.pl) wskazówek zachęcających pacjentów do nie zgadzania się na pieczątki (Refundacja leku do decyzji NFZ) znacznie pogorszy relacje lekarz-pacjent, rozszerzy istniejący bałagan wprowadzając go do praktyk i jeszcze bardziej utrudni codzienną pracę .

 

Lekarze rodzinni oraz inni lekarze sprawujący podstawową opiekę zdrowotną powinni wykazać solidarność przeciwstawiając się skomplikowanym, niejasnym, niesprawiedliwym oraz nadmiernie restrykcyjnym przepisom określającym zasady wypisywania leków. Realizując protest należy jednak brać pod uwagę trudną sytuację pacjentów, zwłaszcza dzieci i osób starszych z chorobami przewlekłymi.

 


Copyright © 2012. All Rights Reserved.