Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce Oddział Dolnośląski

 

Koledzy,

 

Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce zachęca do zapoznania się z nowym systemem zgłaszania incydentów dotyczących bezpieczeństwa pacjenta – BOP (Bezpieczna Opieka Podstawowa)

 

System został stworzony w Zakładzie Medycyny Rodzinnej i Medycyny Społeczności Lokalnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, w ramach międzynarodowego projektu LINNEAUS.

Zasadniczym celem systemu jest nauka "na błędach" innych, szeroko  rozumiana wymiana doświadczeń i opinii, pozwalająca na poprawę jakości  pracy lekarzy i tym samym poprawę opieki nad pacjentem i zwiększenie jego bezpieczeństwa.

Podobne systemy stworzono w krajach Europy zach. (np.Niemcy,  Wlk.Brytania), Stanach Zjednoczonych, Australii i Nowej Zelandii.

Przypadki mogą zgłaszać zarówno pracownicy opieki zdrowotnej (lekarze,  pielęgniarki, farmaceuci),

jak i pacjenci.

System polski jest anonimowy. Na stronę internetową przypadki i  komentarze zamieszcza administrator, co dodatkowo zapewnia usuwanie  przed publikacją ewentualnych danych umożliwiających identyfikację  autora zgłoszenia lub miejsca, albo osób, których zgłoszenie dotyczy.

 

Kliknij i podziel się incydentem

 

Więcej informacji tutaj

 

 

Rezerwacja hotelowa jest możliwa do wykonania poprzez stronę internetową: http://www.htbooking.pl/2

 

Dodatkowo Biuro Organizacyjne Kongresu przygotowało dla osób towarzyszących oraz uczestników Kongresu atrakcyjne wycieczki turystyczne do najciekawszych miejsc znajdujących się w Warszawie oraz w jej okolicach.

 

Równocześnie przypominamy, iż termin pierwszej opłaty upływa dnia 29.02.2012 roku.

 

Więcej informacji wraz z kartą zgłoszenia uczestnictwa znajdują się na stronie internetowej Kongresu: http://www.kongres2012.pl

 

 

 

W dniu 30.11.2011 odbyła się uroczystość oficjalnego otwarcia nowego Ośrodka Kształcenia Lekarzy Rodzinnych „ BIOGENES ‘’ połączona z pierwszą sesją egzaminacyjną. Do egzaminu przystąpiło 10 lekarzy rezydentów,   w tym 8 z naszego Ośrodka. Wszyscy zdali , a średnia ocen wyniosła 4,25 – gratulujemy i życzymy sukcesów w pracy zawodowej.

 

Komisja egzaminacyjna w składzie: ( od prawej) Profesor Witold Lukas – Konsultant Krajowy Medycyny Rodzinnej, dr Jan Wolańczyk, dr Leszek Pałka dr n. med. Mariusz Domański. Egzaminowanej rezydentce, towarzyszy jej kierownik specjalizacji – dr Grażyna Przewoźna

 

Naszą uroczystość zaszczycili dostojni goście i wieloletni przyjaciele lekarzy rodzinnych: ( od prawej) dr Jacek Krajewski – Prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie, dr Władysław Sidorowicz  - senator VI i VII kadencji, dr Edward Kostecki - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Stefania Łętowska  - Dyrektor Wrocławskiego Centrum Zdrowia, Jarosław Maroszek - Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Anna Szarycz - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia

 

dr Igor Chęciński  - Prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej

 

Profesor Witold Lukas – Konsultant Krajowy Medycyny Rodzinnej, dr Elżbieta Protasiewicz – I-szy Prezes DOW KLRwP

 

Uroczystość zakończyło podziękowanie dla Profesora Witolda Lukasa. Dzięki Jego życzliwemu wsparciu udało się nie tylko uratować , ale też zachować  ciągłość szkolenia dla naszych rezydentów. To ważne, bowiem nasz Ośrodek Kształcenia jest największym pozaakademickim Ośrodkiem Kształcenia  Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Na zdjęciu: kwiaty wręcza nowy Kierownik OKLR – dr Beata Stecka

 

Nowemu Kierownikowi oraz całemu zespołowi wykładowców i rezydentów życzymy wytrwałości  i wielu sukcesów w budowaniu, rozwijaniu i promocji Medycyny  Rodzinnej

 

Wersja pdf.

 

 

Prezydium ZG Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce uznaje za szczególnie zasadne postulaty NRL, OZZL i PZ dotyczące podjęcia przez Ministra Zdrowia inicjatyw legislacyjnych odnoszących się do ustawy o refundacji leków oraz rozporządzenia w sprawie recept. Wyrażamy także poparcie dla postulatu wzywającego Prezesa NFZ do wydania komunikatu o nienakładaniu kar na lekarzy i apteki do czasu nowelizacji ustawy.

 

Zwracamy uwagę, że wprowadzanie zmian w przepisach  prawa należy do obowiązku MZ i nie powinno być uzależniane od przerwania zasadnych protestów podejmowanych przez środowisko lekarzy.  W szczególności domagamy się usunięcia z aktów prawnych kar (rozwiązanie umów, zwrot kosztów, odsetki, grzywny i więzienie) za pomyłki w wystawianiu recepty, zwłaszcza za niezgodności ze

wskazaniami zawartymi w charakterystyce produktu. Postulujemy także uproszczenie sposobu i trybu wystawiania recept w tym określania: stopnia refundacji, grup zniżkowych oraz sprawdzania ubezpieczenia.

 

Uważamy, że umieszczanie na uruchomionym przez Ministerstwo Zdrowia portalu informacyjnym (www.dlapacjenta.mz.gov.pl) wskazówek zachęcających pacjentów do nie zgadzania się na pieczątki (Refundacja leku do decyzji NFZ) znacznie pogorszy relacje lekarz-pacjent, rozszerzy istniejący bałagan wprowadzając go do praktyk i jeszcze bardziej utrudni codzienną pracę .

 

Lekarze rodzinni oraz inni lekarze sprawujący podstawową opiekę zdrowotną powinni wykazać solidarność przeciwstawiając się skomplikowanym, niejasnym, niesprawiedliwym oraz nadmiernie restrykcyjnym przepisom określającym zasady wypisywania leków. Realizując protest należy jednak brać pod uwagę trudną sytuację pacjentów, zwłaszcza dzieci i osób starszych z chorobami przewlekłymi.

 

 

Koleżanki / Koledzy

 

Zbliżają się  wybory delegatów na Nadzwyczajny Zjazd Delegatów KLRwP , apelujemy o wpłacanie zaległych składek. Roczna opłata członkowska wynosi obecnie 70,00<druk przelewu>

Wg Statutu i nowej ordynacji wyborczej prawo do głosowania będą mieli tylko członkowie, którzy nie zalegają ze składkami. Dlaczego warto?

 

List otwarty do Prezesa oraz Zarządu Głównego

Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce

 

 

 

Członkowie Rady Centrum Medycyny Rodzinnej Dolnego Śląska, w skład której wchodzą przedstawiciele czterech organizacji skupiających lekarzy rodzinnych: Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego KLRwP, Dolnośląskiego Związku Lekarzy Rodzinnych – Pracodawców, Ośrodka Kształcenia Lekarzy Rodzinnych oraz Koła Lekarzy Rodzinnych Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, wyrażają głębokie zaniepokojenie artykułem zamieszczonym w listopadowym numerze Lekarza Rodzinnego, autorstwa Jacka R. Łuczaka.

 

O ile zgadzamy się z merytoryczną dyskusją nad przedstawianym tam zagadnieniem, to trudno przejść do porządku nad faktem, iż usunięcie adwersarza ze składu Kolegium jest rozwiązaniem problemu. Tak postawiony wniosek przez autora przyjęliśmy z oburzeniem i oczekujemy, że Kolegium ustosunkuje się do formy dyskusji proponowanej przez autora.

 

Pomówienie Jacka Krajewskiego o działanie „przeciwko lekarzom POZ i pryncypiom medycyny rodzinnej” jest faktem bezprecedensowym i trudno uwierzyć, że zyskało akceptację Prezesa Kolegium LRwP by opublikować je w czasopiśmie wszystkich lekarzy rodzinnych.

 

Kolejny raz informujemy, że Federacja Porozumienie Zielonogórskie, powstała nie po to by dzielić, ale po to by wzmocnić pozycję lekarza rodzinnego w obszarze bezpieczeństwa  ekonomicznego,  w taki sposób by mógł bezpiecznie dbać o wypełnianie założeń misji Twórców KLR.

 

Zaistniał fakt medialny, który szkodzi Kolegium, a jego konsekwencje są dziś trudne do oszacowania

 

Cytując słowa autora artykułu, który napisał „… w zmieniającej się, niełatwej rzeczywistości powinniśmy jako środowisko lepiej dbać o nasz wizerunek i występować bardziej odpowiedzialnie i profesjonalnie”,  apelujemy, by zamiast uzbrajać w argumenty naszych wrogów i oponentów, których naszemu środowisku i tak już nie brak, wzorem dotychczasowych dobrych obyczajów lekarzy rodzinnych wymieniać poglądy i dyskutować   ad rem non ad personam, ku pożytkowi całego środowiska reprezentowanego przez nasze,  lekarzy rodzinnych organizacje

 

Od doktora Jacka R. Łuczaka oczekujemy przeprosin na łamach Lekarza Rodzinnego, a od władz Kolegium przyjęcia jednoznacznego stanowiska wobec takiego sposobu prowadzenia dyskusji

 

 

Członkowie Rady Centrum Medycy Rodzinnej :

 

DOW KLRwP : Agata Sławin i Beata Stecka

DZLR-P : Tadeusz Szczepanik

KOŁO LR W DIL: Elżbieta Protasiewicz i Leszek Pałka

OKLR:   Jan Wolańczyk, Dorota Rudzka

Prezes OKLR „ Biogenes” Waldemar Babiszewski

 

 

 

Do wiadomości:

1. Redaktor naczelny czasopisma Lekarz Rodzinny – Maciej Godycki - Ćwirko

2. Prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie – Jacek Krajewski


Copyright © 2012. All Rights Reserved.